Bettery YUASA DEEP CYCLE EB130

YUASA Deep Cycle  EB130 เป็นแบตเตอรี่ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับระบบโซล่าเซลล์ มีรอบการใช้งานสูง (Cycle Use) สามารถใช้งานได้มากกว่า 920 รอบ ที่ค่าDOD40%
  
ราคาพิเศษ :  5,800.00